26. Juli 2022

Mit deinem kleinen Koffer in der Hand verschwindest Du in der Nebelwand und ein Anderer nimmt dich an der Hand...

..(Wenn du von mir gehst. Udo Lindenberg)

E Liewen voller Arbecht as zu Enn.
Den 17ten Juni 2022 as d'Madame Josette Becker verstuerwen.
Mat der Famill trauert déi ganze Equippe vun der Bamschoul Becker.

Déi Leit, déi eiser léiwer Verstuerwener besonnesch welle gedenken, kennen dat mat engem Don un d' "Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf" CCPLLULL LU41 1111 0000 6565 0000 oder un den "Asile pour animaux Dudelange" CCPLLULL LU52 1111 0026 3011 0000 mam Vermierk Don "Josette Becker-Urbany"
doen.


Ihr Becker-Team

Ähnliche Inhalte